#05

Wie zijn we


Design Lab Agroforestry is een samenwerkingsverband van ervaren professionals uit verschillende disciplines en wordt ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Stichting Agrobosbouw NL geeft praktische inrichtings- en beheeradviezen aan boeren en andere landeigenaren die agroforestry willen gaan toepassen en werkt samen met diverse kennisinstellingen en overheden om een brug te slaan tussen theorie en praktijk. Agrobosbouw NL ontwikkelt nieuwe verdienmodellen en financieringsvormen voor agroforestry.

Circular Landscapes is een ontwerpbureau voor circulaire en natuurinclusieve landbouw. Landschapsarchitect Pieter Veen maakt duurzame plannen voor ondernemers, organisaties en overheden, vanuit een integrale ontwerpbenadering. Door verbindingen te leggen tussen verschillende functies, partijen en schaalniveaus ontstaan gedragen oplossingen met ruimtelijke kwaliteit. 

The Outsiders zijn een kunstcollectief dat onderzoek doet naar de betekenis van natuur, landbouw en erfgoed in onze stedelijke samenleving. Zij ontwikkelen creatieve werkvormen en beeldmiddelen om de dialoog tussen stedelingen en boeren te stimuleren, zoals het ‘travelling farm museum of forgotten skills’.

Design Lab Agroforestry wordt ondersteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.


Onze werkwijze


Design Lab Agroforestry organiseert een ontwerpatelier, waar we met de initiatiefnemer en eventueel andere betrokkenen werken aan een concreet inrichtingsplan en een haalbare businesscase. Ter voorbereiding inventariseren we de wensen van het bedrijf en brengen we in beeld wat kansen en randvoorwaarden zijn vanuit bodem, water, landschap en beleid. Voor specifieke technische vragen kunnen wij een beroep doen op ons uitgebreide kennisnetwerk. Wij werken onder meer samen met WUR, Louis Bolk Instituut, HAS en IAHL Larenstein.

Het ontwerpatelier levert de initiatiefnemer een gedegen advies op voor de verdere aanpak van het project. Desgewenst kunnen wij ook bemiddelen in de uitvoering, bijvoorbeeld voor financiering of vergunningverlening.